Algemene voorwaarden de Albumfabriek

Waar zijn de algemene voorwaarden op van toepassing.


1. Deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen via deze website, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via deze website tussen ons en de opdrachtgever. Voor niet consumenten geldt dat deze algemene voorwaarden toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitsluiten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks schriftelijk met ons is overeengekomen. Alle rechten en aanspraken zoals in deze algemene voorwaarden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen, partners en andere derden.

3. Waar in deze algemenen voorwaarden wordt gesproken over levering van produkten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

4. Onder "de opdrachtgever" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst of met ons een overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "de opdrachtgever" verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten en diensten worden geleverd.

5. Iedere bestelling wordt door ons aangemerkt als een aanbod om met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te bestellen. 

6. Wij aanvaarden dit aanbod onder deze algemene voorwaarden eerst op het moment dat wij de bestelling schriftelijk bevestigen, onder vermelding van een uniek bestelnummer en zodra de betaling is verricht.

Wat is onze algemene informatie.

1. Wij zijn statutair gevestigd onder de albumfabriek Misterstraat 87 7101 ET Winterswijk.

2. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 61308920

3. Wij zijn te bereiken via telefoon kantoor Winterswijk 0543-745130. Elektronisch zijn wij te bereiken via e-mailadres: info@dealbumfabriek.nl.

4. De levering van onze producten is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, onderworpen aan 6% Btw tarief. Ons Btw-identificatienummer is NL0441.02.689B01

5. Bankrelatie Nederland ABN AMRO Bank IBAN NL 30 ABNA 0513746552 SWIFT/BIC code ABNANL2A

6. Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

 • De opdrachtgever stelt een product samen met de albumfabriek;
 • De opdrachtgever kan desgewenst een gedetailleerd voorbeeld van het door hem/haar samengesteld product bekijken;
 • De opdrachtgever kan vervolgens op "Bestel album" klikken;
 • De opdrachtgever dient de algemene leveringsvoorwaarden te lezen en te accepteren;
 • De opdrachtgever kan inloggen door zijn/haar wachtwoord in te vullen en op "Aanmelden" te klikken óf, indien de opdrachtgever voor de eerste maal een bestelling plaatst via de Albumfabriek, hier gratis registreren door zijn/haar gegevens in te vullen in het formulier en eventueel verdere specificaties aan te geven, zoals het adres waar het product afgeleverd dient te worden;
 • De opdrachtgever kan na het inloggen het aantal aanpassen;
 • De opdrachtgever kan het adres nog aanpassen;
 • De opdrachtgever ziet de bestelling en kan daar de kortingscode invullen;
 • De opdrachtgever kan kiezen voor de manier van betalen;
 • De opdrachtgever ontvangt een ordernummer;
 • Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

 

7. Wij archiveren alle tussen ons en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. De opdrachtgever kan ons schriftelijk verzoeken om inzage in het archief van de op hem/haar betrekking hebbende overeenkomst(en).

8. Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

9. Voor zover op ons gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze onderdeel uit van de overeenkomst. Wij verklaren de daaruit voor ons voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Wat valt er allemaal onder onze prijs.

1. De te betalen prijs en eventuele overige kosten, waaronder distributiekosten, administratiekosten en BTW, worden duidelijk vermeld in onze orderbevestiging.

2. De op onze website en in onze reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

3. De diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW). Indien partijen zijn overeengekomen dat de albumfabriek zal zorgdragen voor de verzending van de producten en of diensten, zijn genoemde prijzen eveneens inclusief verzendkosten.

4. Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

5. Alle aanbiedingen van de Albumfabriek zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

6. Aanbiedingen van de Albumfabriek zijn niet geldig bij nabestellingen, als de termijn van de aanbieding is verlopen.

7. De Albumfabriek behoudt zich het recht voor dat zij ingeval er fouten op haar website mochten zijn (zoals schrijf- en rekenfouten), na ontdekking van een dergelijke fout, de correcte prijs aan de klant in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de klant, indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn, het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

8. Betaling vindt plaats doormiddel van iDeal en overboeking.

9. Alle prijzen worden in Euro's vermeld. KieKieAlbum geeft geen garantie dat de zakelijke klant via voorbelastingaftrek aanspraak kan maken op BTW.

10. Ten laste van de klant komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Albumfabriek als gevolg van het niet nakomen door de klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

11. In geval van niet-tijdige betaling is de Albumfabriek bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.  

Wat zijn onze leveringsvoorwaarden en levertijden.

1. De levering geschiedt per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van de Albumfabriek. De Albumfabriek blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

2. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prestatie af te nemen zodra deze voor hem/haar bij de gekozen partner ter beschikking staat of aan hem/haar ter hand wordt gesteld. Alle kosten die ontstaan als gevolg van niet-tijdige afname door de opdrachtgever zijn voor diens rekening.

3. Indien de opdrachtgever afname weigert, zal de overeengekomen prestatie gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen leverdatum ter beschikking van de opdrachtgever worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de opdrachtgever op deze producten zou kunnen doen gelden en kunnen deze producten door ons worden vernietigd.

4. De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan niet worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden - ongeacht de oorzaak daarvan - kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding. Slechts wanneer levering 30 of meer dagen na ontvangst van de bestanden en de betaling plaatsvond, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, tenzij een langere levertijd tussen partijen werd overeengekomen.

5. De Albumfabriek is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door de Albumfabriek gedragen.

6. Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Wanneer verkrijgt u het eigendom, en wanneer draagt u het risico.

1. Het eigendom van de via deze website bestelde producten gaat over op het moment dat wij volledige betaling hebben ontvangen.

2. De klant en de Albumfabriek komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Albumfabriek gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als vermoeden van bewijs.

3. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgegeven met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij garanderen echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 

4. Het risico gaat eerst over op het moment van levering.

Hoe gaan wij om met klachten en wat is uw bedenktijd. 

1. Klachten ter zake van gebreken en de kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten inzake.

2. Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de overeenkomst.

3. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

4. Aangezien onze producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn, is ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk, behoudens ontbinding om wettelijk verplichte redenen en/of in deze overeenkomst vermelde uitzonderingen.

Hoe gaan wij om met aansprakelijkheid. 

1. De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten zullen door ons met de meeste zorg worden behandeld. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van kwaliteit, beschadiging of tenietgaan daarvan.

2. De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten worden door ons niet digitaal opgeslagen. 

3. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij kunnen hier geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

4. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

5. U dient uw wachtwoord geheim te houden. de Albumfabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer uw wachtwoord wordt misbruikt door een andere persoon en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die uit dit ongeoorloofde gebruik voortvloeit voor uzelf of voor derden. U dient de Albumfabriek onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord.

Wat verstaan wij onder kwaliteit.

1. De kwaliteit van de vervaardigde afdrukken van de digitale beeldbestanden is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale beeldbestanden zelf.

2. De beeldkwaliteit van de vervaardigde afdrukken zal in ieder geval nooit beter kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever op zijn computerscherm te zien krijgt.

Hoe gaan wij om met vrijwaring.

1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem/haar verstrekte digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten bij de opdrachtgever berust.

2. De opdrachtgever garandeert dat de door hem/haar aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms-) rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De opdrachtgever vrijwaart ons volledig tegen alle mogelijke aanspraken inzake.

Wat doen wij met verboden materiaal. 

1. Indien door ons, onze partners, personen in onze dienst en/of in dienst van onze partners redelijkerwijs wordt vermoed dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan, en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie ter hand worden gesteld.

2. Wij behouden ons het recht voor om digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling te verwijderen als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is.

Hoe gaan wij om met uw privacy.

1. Wij verzamelen, gebruiken en verzenden persoonsgegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en onze privacyverklaring.

2. Via onze website verwerkte persoonsgegevens zullen - na vooraf verkregen toestemming - gebruikt worden om de opdrachtgever te informeren over interessante aanbiedingen.

Hoe handelen wij bij geschillen.

1. Op de overeenkomst, onze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze samenhangende rechtsbetrekkingen tussen ons en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhevige overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Wat te doen wij bij overmacht.

1. In geval van overmacht wordt de verplichting van de Albumfabriek opgeschort voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website. 

Hoe handelen wij bij schadevergoeding.

1. De Albumfabriek kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade als aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel voor schade die ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

2. De Albumfabriek is niet aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

3. De Albumfabriek is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant op een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Wat is belangrijk om te weten.

1. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.